درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺷﯿﻦ ﻧﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﻤﯿﻮه ﺻﺪ در ﺻﺪ ( ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﻄﺮی ﺷﯿﺸﻪ ای و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ دارای NFCﻃﺒﯿﻌﯽ ) ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط ﻓﺮآوری اﻋﻢ از ﻣﺮﮐﺒﺎت، ﺳﯿﺐ، اﻧﺎر، ﺗﻮ تﻫﺎ، ﻣﯿﻮ هﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺧﻮد را در ﻓﺎز اول ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ از ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن B to Bدر ﺑﺨﺶ ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﻮره ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ۲۰٫۰۰۰ﻟﯿﺘﺮ آﺑﻤﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﯿﺶ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ یﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﯽﮔﺮدد.
شرکت پرشین نوش طرح تولید آبمیوه، اسموتی طبیعی (بدون استفاده از کنسانتره) و انواع آب های غنی شده، در ایران و خاورمیانه را از سال 1391 مورد مطالعه و از سال 1393 اقدام به احداث یک مجتمع صنعتی به مساحت 22000 متر مربع در استان آذربایجان شرقی نمود. این مجموعه با توجه به نیاز روزافزون جامعه به داشتن روش زندگی سالم، سعی بر برداشتن قدمی هرچند کوچک جهت فرهنگ سازی مصرف روزانه مواد مغذی مورد نیاز بدن،  توسط گروهی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعالیت خود را آغاز خانواده پرشین نوش تصمیم به ایجادکارخانه ای جهت بهبود کیفیت روش های تأمین مواد موردنیاز بدن افراد گرفت.

ارزش ها

کشف مدام طبیعت ناب جهان و فرد، یعنی بازگشت دم ب هدم به اصل خویش برای بازتعریف هویتی پویا که هی چگاه رنگ کهنگی به خود نم یگیرد. ما برای گام برداشتن در این مسیر باورهای بزرگی را در خود پروراند هایم که م یخواهیم با شما قسمت کنیم. شایستگی: پیشروبودن و بهتر بودن ما، وصف شایستگی مان است و با تکیه بر آن است که خود را به شایستگی معرفی می کنیم. طبیعی بودن: آب میو ههای ما رد پای خالصطبیعت در زندگی روزمر هاند؛ محصولاتی کاملاً طبیعی از دل طبیعت. مسئولی تپذیری: لازمۀ کمال گرایی و پیمودن مسیر شکوه و اصالت، مسئولی تپذیری و پاسخگویی است؛ وظیفۀ بزرگ ما پاسخگویی در برابر مصر فکنندگان و ذ ینفمان مان است. پیشرو بودن: ما نگاه مان را به تغییرات کوچک و بزرگ فناوری دوخت هایم تا برای ارائۀ باکیفیت ترین محصولات و ساختن هویتی پویا برای خود پیشرو و بدع تگذار این صنعت باشیم. پایایی و ماندگاری: مسئولیت ما در قبال زمین و ساکنان روی زمین، ما را به گام برداشتن و ماندن در مسیر سبز طبیعت رهنمون م یکند. احترام به طبیعت و تلاش برای برهم نخوردن هارمونی آن از مهم ترین ارز شهایی است که برای رسیدن به آن گا مهای بزرگی برم یداریم. محصولات ما دریچ های هستند، شیرین، به سوی زندگی ناب و پویا.

ماموریت ها

مأموریت بزرگ ویتال خلق هارمونی خوش آهنگ بین فناوری روز، طبیعت ناب و ذات انسان برای بازگشت به اصل خود است. ما م یخواهیم طبیعت را که سرآغاز همه چیز است، این بار در لباس باکیفیت تری آب میو ههای طبیعی ارائه کنیم. در این راه لذ تبخش قصد داریم پویایی، لذت کشف هویت مستقل و کمال گرایی را با مخاطب مان به اشتراک بگذاریم.

چشم انداز

ویتال می خواهد در ... سال آینده به تنها برند آب میو های تبدیل شود که با پویایی، سلامتی و تازگی را از دل طبیعت به خان ههای مخاطبان کما لگرایش م یآورد.